Search Site

Algemene voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden Paper Originals

1. Algemene leveringsvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Paper Originals. Op verzoek zendt Paper Originals de klant een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.

2. Verpakking- en verzendkosten
Paper Originals brengt een bijdrage in verpakking- en verzendkosten in rekening.

3. Bestelling, betaling en levering
3.1 De door Paper Originals opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, de bestelling te annuleren, of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is dan gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2. Betaling vindt plaats via iDEAL of kan worden overgeboekt naar rekening nummer 5982409 ten name van Paper Originals te Breda.
3.3. Na ontvangst van de betaling streeft Paper Originals ernaar binnen vijf werkdagen de bestelling bij de klant in huis te hebben.

4. Ruilen en retourneren
4.1 Paper Originals heeft met veel zorg haar assortiment samengesteld. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan moet de klant binnen zeven dagen na ontvangst een e-mail te sturen naar: info@paperoriginals.nl onder vermelding van artikelnummer, aankoopdatum en banknummer. Hierbij geeft de klant aan of hij een nieuw of vervangend artikel wil ontvangen of het geld teruggestort wil hebben.

4.2 De klant moet het artikel dat niet aan de verwachting voldoet, correct verpakt en voldoende gefrankeerd retour zenden. De retourzending moet binnen zeven dagen per email worden gemeld aan: info@paperoriginals.nl. De kosten voor de retourzending zijn voor de klant. Als een retourzending niet of onvoldoende gefrankeerd is geretourneerd, worden de kosten in mindering gebracht op het teruggavenbedrag. Artikelen gekocht tijdens een aanbieding of opruiming kunnen niet worden geretourneerd.

4.3 De retourregeling vervalt als:

- het artikel is gebruikt of beschadigd;

- het artikel niet is teruggestuurd in de originele verpakking met bon;

- binnen de termijn van zeven dagen geen aankondiging over retournering is gedaan;

- de gebruiksaanwijzing en/of instructie niet is opgevolgd.

4.4 Na het verstrijken van de termijn van zeven dagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen in goede staat op de door Paper Originals aangegeven wijze zijn teruggezonden. Als de artikelen correct retour zijn ontvangen, ontvangt de klant het geld terug of ontvangt een nieuw of vervangend artikel.
4.3 Paper Originals is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, na levering aan de klant.

4.4 Paper Originals is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens de verzending.
4.5 Paper Originals is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de www.paperoriginals.nl site en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
4.6 Paper Originals is niet verantwoordelijk voor technische of elektronische storingen van online verbinding waardoor de site: www.paperoriginals.nl. niet bereikbaar is.

5. Voorbehoud
Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Paper Originals houdt de website zo up-to-date mogelijk. Als een artikel desondanks niet op voorraad is, neemt Paper Originals zo spoedig mogelijk contact op met de klant.

6. Bestellingen/Communicatie
Paper Originals is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging, beschadiging of het niet uitleveren van een artikel door toedoen van een derde partij.

7. Overmacht
7.1  Paper Originals heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Paper Originals zal dat aan de klant schriftelijk meedelen. Paper Originals is niet verplicht tot enige schadevergoeding, tenzij dat, gegeven de omstandigheden, onredelijk of onbillijk is.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Paper Originals kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan haar schuld, en het niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Diversen
8.1 Indien de klant aan Paper Originals schriftelijk opgave doet van een adres, is Paper Originals gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Paper Originals schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen moeten worden gezonden.
8.3 Als een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Paper Originals in strijd is met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door Paper Originals vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.4 Paper Originals is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en)gebruik te maken van derden.
8.5 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

8.6 Alle aanbiedingen op de website duren tot en met de vermelde geldigheidsdatum en gelden zolang de voorraad strekt.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10. Privacy
Paper Originals respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. De persoonlijke informatie die de klant aan Paper Originals verschaft, wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt.

11. Overig
Foto’s of teksten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paper Originals worden overgenomen.